CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst

Wie zijn wij?

CBS De Acker is een open Protestants Christelijke school. Onze christelijke visie op de mens, namelijk dat ieder mens bijzonder en de moeite waard is, bepaalt de manier waarop wij omgaan met de kinderen op onze school. De Acker wil een plek zijn waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, zowel cognitief als persoonlijk. Zo willen we bijdragen aan hun geluk en plezier. 
 
Op CBS De Acker wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven. We werken met de nieuwste methodes en stellen onszelf steeds nieuwe doelen om de kwaliteit te verbeteren. Door de over het algemeen goede resultaten, een bovengemiddelde verwijzing naar het voortgezet onderwijs en de sfeer staat onze school goed bekend in de omgeving. Dit bleek ook uit het tevredenheidonderzoek van 2019, waar ouders, leerlingen en leerkrachten aangaven heel tevreden te zijn over onze school.  
OPBRENGST- / HANDELINGSGERICHT WERKEN 
Op onze school werken we opbrengstgericht. Welke onderwijsbehoefte heeft ieder kind? Wat heeft een kind nodig om te komen tot een optimale ontwikkeling? Om dit te bepalen analyseren wij de toetsresultaten aan de hand van het leerlingvolgsysteem.  Bij de verschillende vakgebieden wordt instructie gegeven en gewerkt op drie niveaus. Zo komen zowel minder als meer begaafde kinderen tot hun recht. 
Verder zijn in onze school een intern begeleider, een gedragsspecialist, bouwspecialisten (Jonge Kind en bovenbouw), een R.T.'er, een schoolmaatschappelijk werkster, een ICT-coördinator en meerdere anti-pestcoördinatoren werkzaam. De leerkrachten hebben zitting in een stuurteam en zijn gespecialiseerd in bijv. gedrag, taal, rekenen of ICT.  Met elkaar zorgen wij voor de juiste ondersteuning voor al onze leerlingen.  
 
BETEKENISVOL ONDERWIJS 
Op onze school komt uw kind in aanraking met de Bijbel als bron van het christelijk geloof. Kinderen nemen kennis van normen en waarden, zoals respect voor anderen en voor de aarde. Levensbeschouwelijke identiteit komt in onze lessen specifiek aan bod. We beginnen de dag met een gebed, danken bij de lunch en sluiten de dag af met een gebed. We vieren de christelijke feesten, zingen Bijbelse liedjes uit moderne liedbundels en we leren de kinderen hoe de verhalen uit de Bijbel van toepassing zijn op hun dagelijkse leven. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen in gesprek met elkaar tot een eigen oordeel komen.  Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders of verzorgers, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging. 
 
VEILIG 
We willen als school een fijne en veilige leeromgeving creëren. Vanuit onze christelijke levensovertuiging leren we kinderen op een goede, respectvolle manier met elkaar om te gaan. Ieder kind is anders en verschillen mogen er zijn. Zo zetten we ons actief in om pesten te voorkomen. Respect vormt de basis voor de omgang met elkaar. 
Daarnaast vormt een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en hun ouders de basis voor een goed schoolklimaat. Een goede, fijne school maken we met elkaar. Zo hebben we bijvoorbeeld een zeer betrokken medezeggenschap- en ouderraad (MR en OR). 
Voor het bevorderen van het sociaalpedagogische klimaat binnen de klas werken wij op onze school met Kanjertraining. In de klassen en op het plein wordt zogenaamde Kanjertaal gesproken, een methode voor het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij dat het kind gelukkig is en gewaardeerd wordt om wie het is: 'Je mag zijn wie je bent!' Alleen dan kan een kind zich optimaal ontplooien. 
 
TALENT VOOR TAAL 
Op onze school is taal heel belangrijk. Daar besteden we veel tijd en aandacht aan. Taal en het vermogen tot communiceren zijn immers de basis van onze beschaving. Wij willen onze leerlingen veel in contact brengen met allerlei aspecten van taal. Dat betekent veel oefenen met schrijven, lezen en praten. Maar niet alleen tijdens de vaste, voorgeschreven uren voor taalontwikkeling, ook tijdens vakken als rekenen en wereldoriëntatie speelt taal een belangrijke rol. In alle lessen en ook tijdens de pauze wordt de leerling zich bewust van de kracht van taal. Daarnaast hebben we brede schoolactiviteiten rondom boeken en leesplezier. Zo zijn er Engelse lessen van groep 1 t/m 8, activiteiten met de schoolbibliotheek, 'digi-taal', schrijvers in de klas en op veel verschillende manieren lezen.